-
De Rots NInove
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
Bedankt voor je bezoek! We hopen u spoedig te mogen ontmoeten.  Thank you for visiting us! We hope to meet you soon.

Vanaf oktober 2016 zullen onze samenkomsten doorgaan in de Koepoort te Ninove om 10:30 uur.


As from October 2016, our services will be held at the "Koepoort" in Ninove at 10:30 AM.
Welkom!

Welkom op de site van de Apostolische Kerk “De Rots”. Wij zijn een jonge kerkgemeenschap die als hoofddoel heeft om onze Heer Jezus Christus te aanbidden. Wij dienen een machtige, levende God die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid (Hebr. 13:8).  Wij geloven in zijn reddende en bevrijdende kracht en willen dit delen met de rest van de wereld. Waarom de “Rots”?: “… en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Want ze dronken water uit een geestelijke rots die overal met hen meetrok, en die rots was Christus.” (1 Korinthiërs10:4, GNB96).

Ons geloof en waarden zijn gebaseerd op onze Rots: Jezus Christus. Een fundament waarop men kan bouwen. “U staat gebouwd op de fundering die gelegd is door de apostelen en de profeten; de hoeksteen is Christus Jezus zelf.” (Efeziërs 2:20, GNB96).
En “Ieder die mijn woorden hoort en doet wat ik zeg, lijkt op iemand die zo verstandig was zijn huis op een rots te bouwen. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en beukten tegen dat huis. Maar het stortte niet in, want het was gebouwd op een rots.”(Mattheüs 7:24-25, GNB96). Bouw uw huis, bouw uw leven op die rots !

Als je nog geen regelmatige kerkganger bent of zoek je een plaats om God te dienen, mogen wij u dan vriendelijk uitnodigen om van “de Rots” uw Kerkgemeente te maken. Hier zal je lieve, warme mensen ontmoeten, levensveranderende boodschappen horen en het vuur en passie van levende aanbidding voelen. Kijk eens rond op onze site om te ontdekken in wat wij geloven en hoe we dit beleven. Voel u vrij om ons te contacteren.

Moge de Heer u zegen in Jezus’ Naam.

Pastor Sven


Welcome to the site of the Apostolic Church the ROCK Ninove. We are a young vibrant Church community, committed to worshipping our Lord Jesus Christ. We serve an all-powerful awesome living God who is the same yesterday today and tomorrow until eternity.
We believe in His salvation and his liberating power that can set you free and we want to share this with the rest of the world. WhyThe Rock? .....and drank the same spiritual drink;for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ.(1 Corinthians10:4 New International Version NIV)
Our belief and principles are based on our Rock: Jesus Christ. A foundation in which you can build.“built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. (Ephesians 2:20,New International Version NIV)
“Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. (Matthew 7:24-25New International Version NIV)
If you are not a regular Church attender or you are looking for a place to praise, worship or serve God. Please consider an open invitation to come and visit us and become part of our church family.  Here you will meet a variety of warm loving people, you will hear life changing messages, and experience passionate lively Praise and Worship, all in which our Lord and Savior is Glorified and Exalted. Please feel free to have a look around our site to discover our beliefs and how we experience all this. Do not hesitate to contact us.

May you be blessed in the Name of Jesus  

Pastor Sven
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint